Wrotkarnia Gliwice Roller Disco Śląsk

REGULAMIN

1. Klub przy ulicy Pszczyńskiej 197, 44-100 Gliwice, tel. 888 866 222, należący do Grupa Design s.c. Mariusz Wolski, Tomasz Wyrozębski, Tomasz Szcześniak, Dąbrówki 10, 40-081 Katowice, NIP: 6342870486.

2. Na terenie klubu „WROTKA” funkcjonują: – wypożyczalnia sprzętu do jazdy na wrotkach, odpłatna wg cennika, bezpłatna szatnia, kawiarenka, salka urodzinowa, bezpłatne toalety.

3. Klub ma charakter ogólnodostępny, jest czynny zgodnie z harmonogramem.

4. W przypadku organizowania imprez lub zajęć zorganizowanych, właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu.

5. Korzystający przebywają w klubie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie na własne ryzyko i odpowiedzialność.

6. Do pobytu w lokalu upoważnione są osoby posiadające kartę wstępu zakupioną w klubie lub osoby uprawnione do bezpłatnych wejść.

7. Wysokość opłat za korzystanie z usług klubu ustalona jest w cenniku.

8. Kartę należy zwrócić po czasie korzystania z usług klubu.

9. Na torze do jazdy na wrotkach może przebywać jednocześnie ograniczona ilość osób. – obsługa może odmówić wpuszczenia na tor jazdy na wrotkach kolejnych osób w przypadku osiągnięcia limitu osób przebywających w danej chwili na torze.

10. Na torze do jazdy na wrotkach mogą przebywać tylko osoby na wrotkach.

11. Opiekunowie dzieci przebywający na torze do jazdy bez wrotek zobowiązani są założyć na obuwie worki ochronne dostępne w wypożyczalni.

12. Dzieci do lat 8 włącznie mogą korzystać z toru do jazdy na wrotkach wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

13. Za bezpieczeństwo osób nieletnich przebywających na torze do jazdy odpowiadają rodzice lub pełnoletni opiekunowie, – w przypadku przebywania na terenie Klubu rodzica lub opiekuna prawnego, sprawującego pieczę na większą ilością dzieci, nie wymaga się dodatkowych opiekunów, jednakże jest on zobowiązany do stałego, samodzielnego nadzoru nad grupą, – osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w przyjęciach urodzinowych tylko i wyłącznie na podstawie pisemnej zgody podpisanej przez rodzica/ opiekuna prawnego, – rodzic (opiekun prawny) organizujący przyjęcie urodzinowe, zobowiązany jest dostarczyć zgody rodziców (opiekunów prawnych) wszystkich uczestników zabawy przed rozpoczęciem imprezy, – uczestnicy imprez okolicznościowych zobowiązani są do dbania o stan salek/ lóż, w których odbywa się przyjęcie.

14. Podczas jazdy zalecane jest używanie akcesoriów ochronnych (kaski, ochraniacze).

15. Jeżdżąc należy zachować szczególną ostrożność, stosować się do reguły ograniczonego zaufania oraz kontrolować prędkość jazdy.

16. Podczas jazdy należy zachować jeden kierunek jazdy w celu zapobieżenia kolizjom. O zmianie kierunku jazdy może zadecydować obsługa klubu.

17. Podczas przerw technicznych wszyscy uczestnicy zobowiązani są do opuszczenia toru jazdy.

18. Osoby korzystające z toru do jazdy zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu oraz wykonywania poleceń obsługi klubu.

19. Osoby przebywające na torze do jazdy na wrotkach przebywają na nim na własną odpowiedzialność i ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawianiem wrotkarstwwa, w związku z czym właściciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody zarówno na osobie jak i na mieniu.

20. Wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu wypożyczonego sprzętu należy niezwłocznie zgłosić obsłudze.

21. Zabrania się: – wnoszenia jakichkolwiek przedmiotów na tor do jazdy na wrotkach w tym: telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych, słuchawek, plecaków, torebek oraz innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla uczestników korzystających z toru do jazdy, – wnoszenia wszelakich niebezpiecznych przedmiotów, materiałów pirotechnicznych, broni oraz przedmiotów wytwarzających hałas – wnoszenia i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem do jazdy na wrotkach, np. rolek, deskorolek itp., – wnoszenia oraz spożywania na torze do jazdy na wrotkach artykułów spożywczych i napojów, – siadania, opierania się, wieszania na bandach okalających tor do jazdy na wrotkach, pozostawianie na nich ubrań i innych przedmiotów, – stwarzania sytuacji niebezpiecznych dla uczestników toru jazdy na wrotkach, na przykład jazdy pod prąd, potrącania, szturchania czy przepychania, skakania oraz urządzania wyścigów czy innych niebezpiecznych zabaw, – jazdy na wrotkach na terenie kawiarni; w pozostałych miejscach zalecane jest poruszanie się na wrotkach z zachowaniem szczególnej ostrożności i przy wykorzystaniu zamontowanych poręczy, – spożywania na terenie klubu napoi i artykułów spożywczych zakupionych poza klubem, – palenia tytoniu na terenie klubu, – wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz środków odurzających, – przebywania na terenie klubu osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub/i środków odurzających, – zaśmiecania obiektu, – wprowadzania zwierząt, – używania otwartego ognia, – wchodzenia do pomieszczeń technicznych i obsługi klubu, – używania słów wulgarnych i niecenzuralnych, – niszczenia mienia klubu „WROTKA”.

22. W klubie obowiązuje zachowanie zgodne z zasadami współżycia społecznego.

23. W lokalu należy zachować czystość i porządek.

24. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku w klubie oraz nieprzestrzegające regulaminu będą wyproszone z klubu bez zwrotu poniesionych kosztów i pociągnięte do odpowiedzialności karno-administracyjnej.

25. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki na terenie obiektu.

26. Wszelkie uszkodzenia i nieprawidłowości na terenie klubu należy niezwłocznie zgłaszać obsłudze.

27. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia mienia klubu, osoba odpowiedzialna za dokonanie szkody zostanie obciążona materialnie.

28. Wszelkie skargi i wnioski należy kierować do obsługi klubu.

29. Właściciel zastrzega sobie prawo do wykonywania zdjęć/filmów osobom przebywającym na terenie klubu oraz na ich publikację na stronie internetowej oraz na Facebooku.

30. Przebywający w klubie zobligowany jest do zapoznania się niniejszym regulaminem i do jego przestrzegania, – we wszystkich sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem należy zwracać się do obsługi klubu.

31. Korzystanie z usług klubu „WROTKA” równoznaczne jest z akceptacją regulaminu.

32. Powyższy regulamin obowiązuje od dnia otwarcia klubu „WROTKA” do odwołania.

1. Administratorem danych osobowych jest Grupa Design s.c. Mariusz Wolski, Tomasz Wyrozębski, Tomasz Szcześniak, Dąbrówki 10, 40-081 Katowice, NIP: 6342870486

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług, powiadamiania o nowościach, promocjach.

3. Dane zarejestrowanych klientów nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu odwołania zgody.

4. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

5. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawo do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

6. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usługi. Są Państwo zobowiązani do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości realizacji usługi.

7. Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach ogólnych, konsekwencją takiego przetwarzania będzie realizacja zamówienia